Offentlig støtte til tannbehandling

Published On: 12. april 2016

Som hovedregel skal befolkningen over 20 år som ikke er tilknyttet offentlig instutisjon betale selv for tannbehandling i Norge. Det finnes imidertidig flere måter du kan få søke økonomisk støtte. Offentlig støtte basert på medisinske forhold dekkes av HELFO . Tannlegen din bør kjenne til gjeldene regelverket . Hvis man søker støtte pga dårlig personlig økonomi bør man ta kontakt med det lokale NAV kontoret. Det finnnes også støtte å hente i private organisasjoner. Blant annet har fattighuset et eget budsjett for å hjelpe økonomisk med et lavterskel tilbud.  Offentlig støtte til tannbehandling har faktisk aldri vært bedre, men fremdeles er det langt å gå  hvis vi skal sammenligne oss med Sverige og Danmark.

Hvem har krav på økonomisk støtte fra HELFO? Under nevnes de vanligste innslagspunktene som benyttes:

Personer som skal utføre oral kirugiske inngrep har som regel krav på å få dekket deler av behandlingen. Typiske ekspempler på slike bidrag er operasjon av visdomstann eller kirurgisk fjerning av tannrøtter.

Har du munntørrhet ,feks pga medisinbruk, og sliter med mye hull i tennene kan du få dekket deler av behandlingen. Det må foreligge legeattest på medisinbruk og hvert år skald et foretas en spyttprøve hos tannlegen som måler saliva kvantitet og kvalitet.

Behandling av tannfeste sykdommen marginal periodontitt dekkes delvis av HELFO når behandlingen utføres systematisk og over tid. Hvis tenner må fjernes pga marginal periodontitt dekkes deler av rehabiliteringen. Dette er ment som et engangsbidrag.

Personer som ikke har vært hos tannlegen pga psykisk sykdom kan under gitte forutsetninger kreve dekkning for deler av tannbehandlingen. Innslagspunktet gjengis her:

«Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig
 sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelsestidspunktet hos tannlege/tannpleier har varig somatisk eller psykisk sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Sykdommen eller tilstanden må har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år

Det er en forutsetning at pasienten fortsatt har sykdommen/nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for undersøkelse og behandling hos tannlege/tannpleier.

Relevant lege eller psykolog må ha gitt en skriftlig erklæring som dokumenterer at pasienten har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for undersøkelse og behandlingen

Dette innebærer at pasienter som tidligere har hatt sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne, men som nå er kommet over dette, og ikke lenger har slik sterkt nedsatt evne til egenomsorg/varig sykdom mv., ikke kan få stønad etter dette punkt

Prognoser og begrunnelser for eventuelle ekstraksjoner skal journalføres. Intensjonen er å gi et tilbud til pasienter med særlige behov »

Her kan du lese mer om de generelle reglene som gjelder.