Amalgam som tannfyllingsmateriale

Amalgam er en form for tannfylling bestående av en kvikksølvlegering (ca. 50 vektprosent) sammen med flere andre metaller; sink, sølv, tinn og gjerne noe kopper . Etter blanding av disse, stivner massen i løpet av ca 2 timer til en hard metallklump. Amalgam var den vanligste formen for tannfyllinger i jekselområdet fra tidlig på 1900-tallet frem til rundt rundt 2000 tallet.

I Norge ble et et forbud mot å lage nye amalgamfyllinger innført 1. januar 2008. Dette følger av restriksjoner på bruk av kviksølvholdige produkter, gitt av miljøverndepartmentet.

Bruken av amalgam for tannfyllinger har derfor gått drastisk nedover i mange år, både i Norge og flere andre land.

Amalgam og helse

Det finnes også mange interessegrupper utenfor skolemedisiner med sterke synspunkter på bruk av amalgam og håndtering av amalgamfyllinger. Blant annet orgainsasjonen norsk tannvern har sterke og subjektive meninger om dette.

Helsemessige aspekter ved amalgam som tannfyllinger har i mange år vært gjenstand for utredninger og rapporter fra helsemyndigheter og organisasjoner. Det har blant annet blitt vist at plager i munnen bedret seg ved amalgamutskiftning, men også vist at bedring i generell helse ikke kunne dokumenteres.

En oppsummering av data i perioden 1993-2005 for pasienter som er vurdert av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer viste at mange hadde udiagnostiserte tilstander som kunne behandles, og at de som hadde skiftet ut tannmateriale hadde reduksjon av plager i munnen.

Ved St.Olavs hospital har man undersøkt sammenhengen mellom kvikksølveksponering i yrkessammenheng og helsetilstand. Statens arbeidsmiljøtilsyn har publisert en rapport som viste at kvikksølv i urinen hos tannhelsepersonell var forhøyet i 1960-årene, men at disee verdiene har sunket til normalverdier etter det.

I 2008 gjorde EU en vurdering av risiko ved amalgamfyllinger og alternative materialer, for både pasienter og helsepersonell. Rapporten legger ikke opp til så strenge restriksjoner på amalgam som det er i Norge i dag. I flere land brukes fremdeles amalgam som fyllingsmateriale.

Det publiseres jevnlig artikler om helseeffekter av amalgam. Disse blir ofte omtalt i den norske tannlegeforeningstidende. www.tannlegetidende.no

Alternativer til amalgam

Det finnes i dag mange alternativer til amalgam som fyllingsmateriale. Vi har forksjelle typer kompositt materialer som består av plast ,resin og porselen. Det finnes rene porselen og metall ( zirkunia) fyllinger som formes på et laboratorium eller ved hjelp av CEREC. Av og til kan bruke gull og kromkobolt legeringer.

Amalgamutskiftning

Ved Christiania tannlegesenterhar vi følgende materialer tilgjengelig til bruk som fyllingsmateriale og kronekapper.

Vi har mange fornøyde pasienter hos oss. Les her hva flere av dem mener om oss